Fotografie:

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Fotograaf: Merel van Dooren (Merel van Dooren Photography) KvK 59770317 , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

9. Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst.

2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na dagtekening of datum van verzending door de fotograaf.

3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen tenminste voor het verzenden van de factuur waarop de prijsverhoging betrekking heeft.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. De foto’s krijgt u bewerkt, zonder watermerk. U krijgt ook een mapje met alle foto’s waar het bedrijfslogo op staat. U gebruikt uitsluitend de foto’s met bedrijfslogo voor doeleinden als Facebook, internet enz.

4. U mag de foto’s zonder expliciete schriftelijke toestemming van de fotograaf niet zelf bewerken. (Niet knippen, effect veranderen, teksten toepassen enz.) Voor bepaalde wensen op dit gebied dient u contact op te nemen met fotograaf.

5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 6. Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Fotograaf stuurt alle foto’s na de shoot in lage resolutie met watermerk naar de opdrachtgever. z.s.m. laat de opdrachtgever weten welke foto’s ze willen krijgen (bewerkt en in hoge resolutie)

3. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 

Artikel 7. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever op aanvraag.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Bij ontbinding binnen 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien een opdracht binnen een week tot 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst wordt ontbonden is een vergoeding van 10% van de totaalprijs verschuldigd.

5. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Indien de opdracht binnen deze termijn niet uitgevoerd kan worden, wordt eenmalig 25% van de overeengekomen totaalprijs extra in rekening gebracht.

6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

8. Indien opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor opdrachtnemer genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is opdrachtgever aan fotograaf buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Fotograaf zal binnen 14 dagen schriftelijk reageren op klachten en bezwaren.

4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van uw shoot op Facebook/ social media/ website moet u dit vooraf kenbaar maken bij de fotograaf. De fotograaf bespreekt samen met u waar de foto’s wel/niet geplaatst mogen worden.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 12. Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies van foto’s tijdens of na de opdracht. Fotograaf maakt na de opdracht direct een back-up van de foto’s. Het werken met digitale apparatuur brengt altijd risico’s met zich mee, eventuele schade ontstaan door problemen met deze apparatuur die buiten de macht van de fotograaf ligt valt niet onder de verantwoordelijkheid van fotograaf.

 

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Een actuele versie van de algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en daarmee te allen tijde inzichtelijk.

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 15. Overige bepalingen

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Merel- Pics Photography en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

U stemt automatisch in met deze voorwaarden wanneer wij een afspraak hebben om foto’s te maken voor de desbetreffende opdracht.